Boşanma Avukatı Ne Diyor?

Boşanmanın doğal sonuçlarından biri olarak mal paylaşımı süreci ortaya çıkmaktadır. Evlilik hayatında çiftlerin aile bağları ve ortak hissiyatları ile hareket ediliyor olmasının yanı sıra ekonomik bakımdan da ortak hareketler yaşanmaktadır. Çiftler arasında bulunmakta olan mevcut ekonomik ortaklık boşanma sonucunda sona ermektedir. Boşanmanın söz konusu olduğu süreçlerde pal paylaşımı gerçekleştirilirken taraflar arasında mevcut olan ortaklığın niteliği, boşanma süreçlerinin yaşandığı davalarda ve mal paylaşımı davalarının amacını oluşturmaktadır. Bu duruma göre boşanma sürecindeki çiftlerin tabi oldukları yasal mal rejimi niteliğine uygun olacak biçimde boşanma süreci içerisinde mal paylaşımı uygulanır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca evli çiftler arasında söz konusu olan ekonomik ortaklığı dört farklı nitelikte mal rejimi olarak belirtmektedir. Bu duruma göre yaşanmakta olan boşanma süreci içerisinde mal paylaşımı uygulanırken, edinilmiş mallara katılma rejimi türü, mal ayrılığı rejimi türü, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi türü ve mal ortaklığı rejimi türünden herhangi birine tabi durumda olan çiftlerin tabi oldukları mal rejimi türü belirlenerek mevcudiyeti belirlenen rejime uygun olarak mal paylaşımı gerçekleştirilir. Çiftler evlilik gerçekleştirirken yukarıda belirtilmiş olan dört farklı mal rejiminden birisini tercih edebilecekleri gibi, kendi aralarında da mal rejimi sözleşmesi yapabilme olanağına sahip bulunmaktadırlar.

 

Çiftler Arasında Uygulanacak Mal Rejimi Sözleşmesi

Çiftler bir evlilik sürecini başlatmadan önce veya evlilik sürecini tamamladıktan sonra mal rejimi seçimi yapabilmektedirler. Taraflar kendi aralarında mal rejimi tercihinde bulunurken düzenlenecek olan sözleşmeye mal rejimi sözleşmesi adı verilmiştir. Mal rejimi sözleşmesi her iki tarafın katılımı ve imzası ile mevcudiyet kazanmaktadır. Medeni kanunun taraflara belirlemiş olduğu durumların uygulanmasıyla mal rejimi sözleşmesinin hukuki bir geçerliliğinin olması söz konusudur. Mal rejimi sözleşmesi evlenme yükümlülüğüne sahip ve ayırt etme becerisi olan bireyler arasında yapılabilir bir niteliğe sahiptir. Çiftlerden birinin 18 yaşından küçük olması halinde veya yasa tarafından kısıtlayıcı bir durumun söz konusu olması halinde yasal temsilci niteliğindeki bireyin onayı ve izni ile mal rejimi sözleşmesi yapmak mümkün olmaktadır.

Hukuki yönden bir mal rejimi sözleşmesinin geçerlilik kazanabilmesi için kanun çerçevesinde düzenlenmiş olması şarttır. Mal rejimi sözleşmesi yazılı olarak ve noter tasdikli olarak yapılabilir olmakla birlikte noter tarafından düzenlenerek de yapılabilmesi söz konusudur. Tarafların mal rejimi anlaşmasını kendi aralarında belirlemeleri halinde evlilik sürecinin gerçekleştirilmekte olduğu esnada bunu belirtmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde yasal mal rejimi çiftler tarafından seçilmiş olarak kabul edilmektedir. Söz konusu yasal mal rejimi 4721 sayılı Medeni Kanun çerçevesinde edinilmiş mallara katılma rejimi olarak düzenlenmiştir.

Mal rejimi sözleşmesi iki farklı biçimde yapılabilmektedir. Uzman bir istanbul boşanma avukatı konu hakkında; rejim seçeneklerinden birincisi noter tarafından hazırlanmış olan mal rejimidir. İkincisi mal rejimi sözleşmesi ise çiftler arasında yapılan ve noter tarafından onaylı olan mal rejimi sözleşmesidir. Noter tarafından düzenlenen mal rejimi sözleşmesinde noter çiftlerin isteklerini dinleyerek onların beklentileri baz alınarak bir sözleşme düzenlenir. Çiftlerin kendi aralarında yapmış oldukları sözleşme ise noter tarafların düzenlemiş olduğu sözleşmenin hukuki açıdan uygun niteliğe sahip olması halinde söz konusu sözleşmeyi tasdik eder. Sözü edilen her iki mal rejimi sözleşmesi geçerlilik bakımından aynı niteliktedir.

 

Mal Rejimi Tasviyesi ve Mal Rejimi Tasviyesi Davası

Mal rejimi tasviyesi, mal rejimi sürecinin sonlanmasından sonra ve mal rejimi sözleşmesinin türüne uygun olarak taraflar arasında malların tasviye edilmesi halidir. Bir başka ifade ile mal rejimi tasviyesi mal rejimi sözleşmesine tabi olan söz konusu malların türüne uygun biçimde taraflar arasında dağıtılmasıdır. Mal rejimi tasviyesi davası ise mal rejimi süreci sonlandıktan sonra açılır. Boşanma davasında mal rejimine dair bir tasviye gerçekleştirilmez ve mal rejimi davası boşanma süreci sonrasında gündeme gelmektedir.